saiyairak-header_01-(1).gif  saiyairak-header_02-(1).jpg
หน้าหลักพระราชประวัติเสด็จทรงงานศูนย์สามวัยศูนย์ประสานงานข่าวสารดาวน์โหลด
 
 


ตำรับอาหาร ๑๐๙ ตำรับ

          ครัวสายรักแห่งครอบครัว มีจุดเริ่มต้นมาจาก วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ในการเยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ณ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทรงพบเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการขาดแคลนรายได้ เนื่องจากผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วม จึงประทานความคิดให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกัน ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อเลี้ยงราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาหารตามปกติได้ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกิดความสามัคคี ความเสียสละในหมู่คณะ มีหลักการบริหารจัดการทำครัวเรื่องเวลา เพื่อให้การประกอบอาหารจำนวนมากเสร็จทันเวลาในการเลี้ยงประชาชนเป็นจำนวนมาก รู้จักคิดรายการอาหารให้มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ และสุขาภิบาลแก่ผู้บริโภค โดยให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และติดตามประเมินผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก การดังกล่าวครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรไทยเป็นล้นพ้นยิ่งนัก                    
       คำนำ
  สารบัญ
 

ตำรับอาหาร ๑๐๙ ตำรับ

  อาหารรับเสด็จ
    อาหารคาว ขนาดไฟล์ 2.14 MB
    อาหารหวาน ขนาดไฟล์ 0.98 MB
  อาหารเด่น
    อาหารคาว 1 ขนาดไฟล์ 3.50 MB
    อาหารคาว 2 ขนาดไฟล์ 3.94 MB
    อาหารหวาน ขนาดไฟล์ 2.02 MB
  อาหารพื้นบ้าน
    อาหารคาว 1 ขนาดไฟล์ 3.43 MB
    อาหารคาว 2 ขนาดไฟล์ 3.74 MB
    อาหารคาว 3 ขนาดไฟล์ 4.47 MB
    อาหารหวาน ขนาดไฟล์ 1.44 MBโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว